Predaj podielov

Výbor pozemkového spoločenstva Združenie účastinárov a urbaristov Opatová, p.s., týmto ponúka možnosť zverejnenia záujmu o odkúpenie podielov spoločnej nehnuteľnosti.


Týmto oznamujeme podielnikom, ktorí majú záujem o kúpu podielu spoločnej nehnuteľnosti, že môžu poslať svoje kontaktné údaje pozemkovému spoločenstvu. V prípade, že dostaneme od niekoho z podielnikov ponuku na odpredaj podielu, zašleme Vám informáciu o zverejnení takejto ponuky.


Kontaktné údaje v rozsahu: Meno a priezvisko, dátum narodenia, telefón a e-mail zasielajte na adresu info@urbaropatova.sk.

 

 

 

Comments are closed.